Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby pre spracovateľskú činnosť/IS Kontaktný formulár, tzv. informačná povinnosť prevádzkovateľa

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov: VISTA s.r.o.

Adresa: Klimkovičova 29, 040 23 Košice

IČO: 36794279

Zast.: PhDr. Branislava Očvárová

Telefón: 0905201272

E-mail: vistariaditel@vista.sk

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v rozsahu meno, e-mail je plnenie zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, kontaktovanie prevádzkovateľa prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na webe.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zmluvný a predzmluvný vzťah prevádzkovateľa a dotknutej osoby prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na webe.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel.

Práva dotknutej osoby:

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu